Inhoudsopgave

Artikel 1 – Privacy Policy
Artikel 2 – Intellectuele eigendomsrechten

Artikel 1 – Privacy Policy

Hippe Hangmatten streeft er naar diensten en producten zo transparant mogelijk te leveren. In dit Privacybeleid wordt dit nader toegelicht. Hippe Hangmatten leeft de toepasselijke regels op het gebied van privacy na, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens („Wbp‟) en de Telecommunicatiewet („Tw‟). Dit Privacy Reglement is niet van toepassing op websites van derden.

Naam en contactgegevens
Hippe Hangmatten (onderdeel van House of Woods)
T.a.v de Klantenservice
De Vriendschap 27, 3894 GH ZEEWOLDE

T + 31 (0)6 1491 9024
E
WhatsApp klantenservice telefoonnummer: +31 (0)6 1491 9024

Persoonsgegevens en wijze van verzameling: In het kader van onze dienstverlening kunnen wij zowel direct als indirect door de gebruiker ter beschikking gestelde persoonsgegevens verzamelen en vastleggen. Onder deze persoonsgegevens vallen onder meer de contactgegevens van de afzender, de contactgegevens van de geadresseerde, het e-mailadres van de afzender, de rekening/creditcard gegevens van de afzender, het IP-adres van de gebruiker en/of foto’s van natuurlijke personen. Wij zullen niet meer persoonsgegevens verzamelen dan redelijkerwijs nodig is om de opdracht uit te kunnen voeren en/of voor de hieronder beschreven doeleinden. Bovendien zullen wij de persoonsgegevens niet langer bewaren in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene te identificeren, dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt.

Doel: Het doel voor de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers is het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens ten behoeve van de uitvoering van de opdracht om producten, waaronder maar niet beperkt tot (wens)kaarten en cadeaus te (laten) produceren, te (laten) bezorgen, alsmede de betaling van productie en bezorging, ter optimalisatie van (de klantenservice van) de dienst Hippe hangmatten dan wel voor marketingdoeleinden, zoals maar niet beperkt tot het op de hoogte houden van gebruikers van kortingen en/of acties van Hippe hangmatten. Ter optimalisatie van de websites en diensten van Hippe Hangmatten worden verder statistische gegevens verzameld en gebruikt en gebruiken wij transactiegegevens om misbruik te voorkomen. Ter optimalisatie van onze dienstverlening maken wij verder gebruik van statistische gegevens over het gebruik van de websites. Wij gebruiken de door ons verkregen persoonsgegevens, meer in het bijzonder de inloggegevens en e-mailadressen uitsluitend met uw toestemming voor marketingdoeleinden, zoals nieuwsbrieven. Hier kunt u zich altijd en op ieder moment weer op uitschrijven door op “uitschrijven” te drukken onderaan de nieuwsbrief.

Cookies: Op onze websites wordt gebruik gemaakt van cookies. Dit zijn kleine bestanden die voorkeuren tijdens het surfen onthouden en opslaan op de computer van de gebruiker. Cookies hebben twee functies. Enerzijds helpen ze de gebruiker bij het surfen door inlognamen, wachtwoorden en (taal-) voorkeuren te onthouden. Anderzijds zijn er cookies die de websites die een gebruiker bezoekt, registreren en zo een inschatting kunnen maken van de interesses van die gebruiker. Cookies bevatten geen persoonsgegevens van de gebruiker. Ze onthouden enkel de voorkeuren en interesses op basis van het surfgedrag van de gebruiker. Cookies kunnen de computer of de bestanden op de computer van de gebruiker niet beschadigen.

Hippe Hangmatten maakt gebruikt van cookies voor de volgende doeleinden:

  • om het gebruik van haar websites te analyseren en/of te optimaliseren;
  • om meer op de gebruiker gerichte informatie op haar websites te plaatsen;
  • voor het verzenden van gerichte communicatie, waaronder het verstrekken van service-informatie;
  • in het kader van service-informatie kunnen via cookies verzamelde gegevens gecombineerd worden met de door Hippe Hangmatten verwerkte persoonsgegevens;
  • voor het ontplooien van marketingactiviteiten omtrent de producten/assortiment van Hippe Hangmatten

Het gebruik van cookies kan worden uitgezet via de browserinstellingen. Er kunnen tevens gegevens worden betrokken die (rechtmatig) zijn verzameld door derden waaronder mogelijk ook cookies van derden, bijvoorbeeld Google Analytics. Hippe Hangmatten maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers onze website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Hippe Hangmatten heeft hier geen invloed op. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van de computer (IP-adres) van de gebruiker, overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Verstrekking gegevens aan derden: De persoonsgegevens stelt Hippe Hangmatten niet beschikbaar aan derden, met uitzondering van:

  • Door ons ingeschakelde derden in het kader van de uitvoering van de diensten van Hippe Hangmatten in de breedste zin.
  • Indien wij hiertoe wettelijk worden verplicht;
  • Indien hiervoor voorafgaande toestemming is ontvangen van de gebruiker;
  • Indien dit noodzakelijk is om de rechten van de gebruiker of onze rechten te beschermen.

In die gevallen worden uw persoonsgegevens echter alleen verstrekt indien de vertrouwelijkheid en beveiliging van de gegevens voldoende wordt gewaarborgd door genoemde derden. Hippe Hangmatten zal organisatorische en technische maatregelen treffen ter beveiliging van de persoonsgegevens en om misbruik, verlies of wijziging daarvan te voorkomen.

Wijziging of verwijdering van gegevens: Indien u inzage, wijziging, aanvulling of verwijdering wenst van uw persoonsgegevens kunt u een schriftelijk verzoek richten naar bovenvermeld adres waarop wij binnen vier weken na ontvangst zullen reageren. Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft over de bescherming van uw persoonsgegevens door Hippe Hangmatten kunt u reageren via bovenstaande contactgegevens.

Wijziging Privacy Beleid: Wij behouden ons het recht voor om dit Privacy Beleid aan te passen om de conformiteit met de geldende en toepasselijke wet- en regelgeving te waarborgen. Het verdient daarom aanbeveling om dit Privacy Beleid regelmatig te raadplegen zodat u hoogte bent van deze wijzigingen.

Artikel 2 – Intellectuele Eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot merken, handelsnamen, auteursrechten met betrekking tot Hippe Hangmatten, House of Woods zijn eigendom van de ondernemer en/of van haar licentiegevers en mogen zonder voorafgaande expliciete toestemming van de ondernemer en/of van haar licentiegevers in geen geval gebruikt worden voor andere doeleinden dan voor het creëren van een product. De ondernemer en/of haar licentiegevers behouden zich uitdrukkelijk alle rechten voor.

Niets van de website van de ondernemer, waaronder begrepen de beelden in de Hippe Hangmatten collectie/assortiment, teksten, grafisch materiaal en logo‟s mag worden verveelvoudigd (waaronder downloaden) en/of openbaar gemaakt zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de ondernemer en/of haar licentiegevers.

Niets van hetgeen in dit artikel is vervat zal worden uitgelegd als het verlenen van een licentie of ander (gebruiks)recht uit hoofde van het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van de ondernemer en/of haar licentiegevers.

Zonder de voorafgaande expliciete en schriftelijke toestemming van de ondernemer is het niet toegestaan links naar de website van de ondernemer of aan de aan de ondernemer gelieerde bedrijven en/of websites aan te bieden.